go fuck yourself

go fuck yourself

过去做的再多也拦不住奔流不息的时间,留不住我们的空间 在象牙塔与社会的边缘,你是否还记得自己的夙愿,你试试追本溯源,看着你朋友的脸庞,说iwanna go bro,you cant say no lets go​​​​

微博